سيد علي

آدرس اینترنتی: http://www.sayyidali.com

زبان ها: عربی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور:

چکیده: نقطه نظرات،‌ تحليل و خبرها