مسجد توحيد

آدرس اینترنتی: http://www.tauheed.no

زبان ها: عربی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: نروژ

چکیده: اخبار،‌ اوقات شرعي،‌تقويم هجري